Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. 11. 2020

Nedělní slovo - 1. listopadu

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

Vstupní antifona mše svaté

Radujme se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna.

Slova svatého evangelia podle Matouše - Mt 5,1-12a

Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.“

Úvod k meditaci

Šťastní ti, kdo jsou pokorní, šťastní ti, kdo přinášejí pokoj, šťastní jsou milosrdní, skromní, čistého srdce, vnáší pokoj a spravedlnost… Ježíš nám touto radostnou zvěstí sděluje, o jaké postoje má věřící křesťan usilovat a prosit. Které z blahoslavenství ke mně v současné době zvlášť promlouvá? Jakou konkrétní situaci a jaký můj postoj vytahuje zvěst blahoslavenství na světlo a dává sílu, inspiraci? Za co budu dnes děkovat a o co budu Pána prosit?

K tématu

Dnešní slavnost nám napomáhá uvědomit si základní pravdu křesťanské víry, kterou vyznáváme v Krédu – tedy společenství svatých. Co to znamená, společenství svatých? Je to společenství, které se rodí z víry a sjednocuje všechny, kteří ve křtu náleží ke Kristu. Jedná se o duchovní spojení – všichni jsme sjednoceni! – které není zlomeno smrtí, nýbrž pokračuje v jiném životě. My zde dole na zemi, společně s těmi, kdo vstoupili do věčnosti, utváříme jedinou velikou rodinu. Zachovává se tato rodinná důvěrnost.

Z homilie Svatého otce Františka (1. 11. 2014)

Toto nádherné společenství, tato nádherná společná jednota mezi nebem a zemí se nejvýrazněji a nejsilněji naplňuje v liturgii, a především ve slavení eucharistie, která vyjadřuje a uskutečňuje nejhlubší jednotu mezi členy církve. V eucharistii se totiž setkáváme se živým Ježíšem a jeho silou a skrze Něj vstupujeme do společenství s našimi bratry ve víře – s těmi, kteří žijí s námi zde na zemi, i těmi, kteří nás předešli do jiného života, života bez konce. Tato skutečnost nás naplňuje radostí. Je krásné mít mnoho bratří ve víře, kteří kráčejí po našem boku, podporují nás svou pomocí a společně s námi se ubírají toutéž cestou k nebi. A je útěšné vědět, že jsou jiní bratři, kteří již nebe dosáhli, očekávají nás a modlí se za nás, abychom společně mohli na věčnosti nazírat Otcovu slavnou a milosrdnou tvář.

Ve velkém společenství svatých chtěl Bůh vyhradit první místo Ježíšově matce. Maria stojí ve středu společenství svatých jako jedinečná ochránkyně pouta, pojícího univerzální církev s Kristem. Je to rodinné pouto a Ona je Matkou, naší Matkou. Pro člověka, který chce Ježíše následovat na cestě evangelia, se Maria stává bezpečnou průvodkyní, protože je první učednicí. Je to starostlivá a pozorná matka, které je možné svěřit všechny touhy a nesnáze. Modleme se společně ke Královně všech svatých, aby nám pomohla velkoryse a věrně odpovídat Bohu, který nás volá, abychom byli svatí, jako On je svatý.

Z homilie emeritního papeže Benedikta XVI. (1. 11. 2009)

Drazí přátelé, jak nádherné a útěšné je společenství svatých! Je to skutečnost, která vlévá celému našemu životu jinou dimenzi. Nikdy nejsme sami! Jsme součástí duchovního spojenectví, kde vládne hluboká solidarita: dobro každého je ku prospěchu všem a naopak, společné štěstí ozařuje jednotlivce. Je to tajemství, které do určité míry můžeme zakoušet již v tomto světě, v rodině, v přátelství, zejména v duchovním společenství církve.                        

Modlitba na závěr bohoslužby slavnosti Všech Svatých

Bože nejvýš svatý, jediný dárce svatosti, provázej nás svou pomocí, ať v nás tvá milost přináší užitek, abychom ti po celý svůj život věrně sloužili a od tohoto stolu poutníků došli k nebeské hostině do společenství všech svatých. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Použité zdroje: www.vezmiacti.cz (biblický program Brněnské diecéze), www.liturgie.cz

Požehnanou Slavnost Všech Svatých a požehnanou Vzpomínku na věrné zemřelé

Vám přejí bratři Premonstráti z Doksan P. Zdík Jordánek a P. Wolfgang Horák.